درباره من

من در اردیبهشت سال 1370 متولد شدم، در 9 سالگی شروع به فراگیری علم رایانه نمودم و در 13 سالگی توانستم در اکثریت علوم کامپیوتر نیازهای خودم را برطرف کنم؛ همچنین در 15 سالگی رسماً به عنوان معلم شروع به تدریس در مدارس، فرهنگسراها، مجتمع های آموزشی و دانشگاه نمودم.
در 26 سالگی توانسته ام روش های جدیدی را برای تدریس و فراگیری علم کاربردی رایانه ایجاد کنم، به طوری که با روشم می توانید در 12 ساعت آموزشی راه 240 ساعته آموزش ICDL با استانداردهای سازمان فنی حرفه ای کشور را طی کنید. در واقع بنده می توانم یک فرد عادی را در کمتر از 24 ساعت آموزشی تبدیل به یک فرد فنی کامپیوتر تبدیل کنم. مهارت به تنهایی کارآمد نمی باشد. من راهکارهایی جهت راه اندازی کسب و کارهای حرفه ای به فرد متخصص پیشنهاد می کنم. سرآخر شما می توانید توسط راه کار های من تولید دانش کنید و از آن دانش برای خود کسب درآمد نمایید. از آنجا که مهارت به تنهایی کارآمد نمی باشد، ایشان راهکارهایی جهت راه اندازی کسب و کارهای حرفه ای به فرد متخصص پیشنهاد می کند. سرآخر مهندس غفوری می تواند تولید دانش کند و از آن دانش برای فرد کسب درآمد نماید. در آخر با هوش مصنوعی تحول عظیمی در زمینه بازاریابی به وجود آورده وه این هوش مصنوعی توانایی این را دارد که مشتری را پیدا کند و برای صاحب کسب کار بازاریابی نماید.

 

مهارت ها و توانمندی های من

Strategic planning برنامه ریزی راهبری

A: Strategic Studies مطالعات راهبری

 • Market studies and competitive position analysis

مطالعات بازار و تحلیل جایگاه رقابتی

 • Determining market size, Forecasting market share and participation in target markets

تعیین حجم بازار، پیش بینی سهم بازار و شرکت در بازار های هدف

B: strategic planning   برنامه ریزی استراتژیک

 

 • Forming a strategic plan committee

تشکیل کمیته برنامه ریزی استراتژیک

 • Compilation of vision, Mission and values

توسعه چشم انداز، مأموریت و ارزش ها

 • Conducting external environment studies and determining opportunities and threats

انجام مطالعات محیط خارجی و تعیین فرصت ها و تهدید ها

 • Conducting internal environment studies and determining strengths and weaknesses

انجام مطالعات محیط داخلی و تعیین قوت ها و ضعف ها

 

 • Developing long-term and short-term goals

توسعه اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

 • Development of main and task strategies

توسعه استراتژی های اصلی و وظیفه ای

 • Development and description of operational plans and executive measures in line with the realization of strategies

توسعه و تشریح برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی در راستای تحقق استراتژی ها

 • Designing quantitative indicators to measure operational programs

طراحی شاخص های کمی برای سنجش برنامه های عملیاتی

 • Developing schedules for the implementation of operational plans and specifying the person responsible for its implementation and controller

توسعه برنامه های زمان بندی اجرای برنامه های عملیاتی و مشخص نمودن مسئول اجرا و کنترل کننده آن

 • Preparation of monitoring reports of processes and organizational areas

تهیه گزارشات پایش فرآیندها و حوزه های سازمانی

بازاریابی و توسعه بازار Marketing and market development

 • Adjusting the work of various executive processes according to the set goals and workload and priorities

تنظیم کار فرآیندهای مختلف اجرائی متناسب با هدف های تعیین شده و حجم کار و اولویت ها

 • Cooperation in the preparation and development of the company’s short and long-term goals and the adjustment of sales and marketing plans and budgets

همکاری در تهیه و توسعه اهداف کوتاه و بلند مدت شرکت و تنظیم برنامه و بودجه فروش و بازاریابی

 • Cooperation in training the alphabet of the goals and executive policies of the company at the level of employees of the group

همکاری در آموزش الفبای اهداف و سیاست های اجرائی شرکت در سطح کارکنان زیر مجموعه

 • Organizing the activities of related unit managers, based on annual plans and management decisions

سازماندهی فعالیت های مدیران واحد مرتبط، بر اساس برنامه های سالانه و تصمیمات مدیریت

 • Reviewing and controlling analytical reports on how to obtain results and determining deviations and non-compliances from goals, process indicators, implementation methods, work instructions, self-evaluations, audits, and providing necessary corrective comments and following up on its implementation.

بررسی و کنترل گزارش های تحلیلی از چگونگی کسب نتایج و تعیین موارد انحراف و عدم انتطباق های پیش آمده از اهداف، شاخص فرآیند، روش های اجرایی، دستور العمل های کاری، خود ارزیابیها، ممیزیها ، و ارائه نظرات اصلاحی لازم و پیگیری اجرای آن

 • Holding daily or weekly meetings within the unit with employees to identify work and personal problems that affect work results and find suitable solutions to solve them.

تشکیل جلسات روزانه و یا هفتگی درون واحدی با کارکنان، برای شناسایی مشکلات کاری و شخصی اثر گذار بر نتایج کار و یافتن راهکار های مناسب برای رفع آنها

 • Establishing meetings of related management committees, supervising monitoring and measuring the activities carried out in accordance with the organization’s plans and participating in meetings for corrective and preventive decisions based on the statistical results of the activities.

تشکیل جلسات کمیته های مدیریت مرتبط، نظارت بر پایش و اندازه گیری فعالیتهای انجام یافته مطابق با برنامه های سازمان و شرکت در جلساتی که به جهت تصمیمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس نتایج آماری فعالیتها باشد.

 • Examining current expenses according to the program and budget approvals in the relevant deputy

بررسی هزینه های جاری طبق مصوبات برنامه و بودجه در معاونت مرتبط

 • Arranging and communicating the work plan of the various processes of the relevant deputy, according to: the set goals – workload – priorities – monitoring the implementation of the notified approvals

تنظیم و ابلاغ برنامه کار فرایندهای مختلف معاونت مرتبط، متناسب با: هدف های تعیین شده حجم کار اولویت ها نظارت بر اجرای مصوبات ابلاغ شده

 • Examining the training needs of the related processes and proposing a program to improve the skills of the unit’s employees based on the conditions of employment

بررسی نیاز های آموزشی فرایند های مرتبط و پیشنهاد برنامه ارتقای مهارت کارکنان واحد بر مبنای شرایط احراز شغل

 • Participating in policy development meetings and cooperating in the proper implementation of related process documentation

شرکت در جلسات توسعه سیاست ها و همکاری در حسن اجرای مستندات فرایند های مرتبط

 • Preparation of reward contracts for increasing sales processes, which include: marketing – market research – proposal of indicators, performance coefficients and agreement on them

تهیه قرارداد های پاداش افزایش فروش فرایند ها که شامل: بازاریابی تحقیقات بازار پیشنهاد شاخث ها، ضرایب عملکرد و توافق در مورد آنها

 • Carrying out detailed business correspondence with foreign sources in the field of import matters and approved rules and regulations

انجام مکاتبات تجاری دقیق با منابع خارج از کشور در زمینه امور واردات ضوابط و مقررات مصوب

 • Cooperation with the financial process in preparing profit and loss by project

همکاری با فرایند مالی در تهیه سود و زیان به تفکیک پروژه

 • Ensuring the continuous follow-up of the collection and sale of goods and services and other company’s debts from the debtors, in such a way that the company’s capital is received with the least risk of collection (without recession).

حصول اطمینان از پیگیری پیوسته وصول و وجوه فروش کالا و خدمات و سایر بستانکاری های شرکت از بدهکاران، به شکلی که سرمایه شرکت با کمترین ریسک وصول، دریافت ( بدون رکود ) گردد

 • Cooperation in checking and controlling receipts and payments and liquidity management through the preparation and implementation of periodic liquidity tables and presenting reports at the end of each period.

همکاری در بررسی و کنترل دریافت ها و پرداخت ها و مدیریت نقدینگی از طریق تهیه و تحقق جدول نقدینگی دوره ای و ارائه گزارش در پایان هر دوره

 

 

 

 

 

 • Participating in exhibitions inside and outside the country with the motive of expanding the sales market of the company’s products, introducing as many others as possible to the capabilities of the company and identifying the capabilities in the market and growth capabilities; Useful and solution-making use of the exhibition and the development of presenting a full report of this partnership

شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج کشور با انگیزه گسترش بازار فروش کالاهای تولیدی شرکت، آشنا نمودن هرچه بیشتر دیگران با توانمندی های شرکت و شناسایی توانمندی های موجود در بازار و قابلیت های رشد؛ بهره گیری مفید و چاره ساز از نمایشگاه و توسعه ارائه گزارش کاملی از این مشارکت

 • Ensuring how to direct the requests to the production according to the time committed to the customers

حصول اطمینان از چگونگی هدایت شفارشات به تولید متناسب با زمان تعهد شده به مشتریان

 • Ensuring the coordination between order taking processes and operations management (order execution processes) in order to respond quickly and on time to customers.

حصول اطمینان از هماهنگی های ایجاد شده بین فرایند های اخذ سفارش و مدیریت عملیات ( فرایند های اجرای سفارش ) در راستای پاسخگویی سریع و بموقع به مشتریان

 • Ensuring the development and implementation of the necessary policies, sales and marketing and market research of the company

حصول اطمینان از توسعه و اجرای سیاست های لازم، فروش و بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت

 • Full supervision of the implementation of the contract review in order to ensure the implementation of the company’s obligations

نظارت کامل بر اجرای بازنگری قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای تعهدات شرکت

 • Monitoring the control of the number that each sales expert has announced in order to adapt to the market and the industry in accordance with the approved policies and to ensure the distribution of the work number.

نظارت بر کنترل شماره که هر کارشناس فروش جهت انتباق با بازار و صنعت مطابق با سیاست های مصوب اعلام شده و حصول اطمینان از توزیع منطبق شماره کار

 • Supervising the preparation and regulation of the cooperation contract, including the way of working, the geographical distribution of the region, the division of Sanat province within each region, the way of distributing the work number and how to communicate and implement the annual plan and budget and how to make it effective at the end of the year.

نظارت بر تهیه و تنظیم قرارداد همکاری شامل نحوه کار، توزیع جغرافیائی منطقه، تقسیم بندی استان صنعت در داخل هر منطقه، نحوه توزیع شماره کار و چگونگی ابلاغ و اجرای برنامه و بودجه سالانه و نحوه اثر دهی آن عمکرد پایان سال

 • Designing and determining the mechanism of receipts and payments between regions and centers and agencies

طراحی و تعیین مکانیزم دریافتها و پرداختها بین مناطق و مراکز و نمایندگی ها

 • Guiding, controlling and evaluating the performance of regional managers and sales experts according to the mechanisms established in the department related to commerce

هدایت، کنترل و ارزیابی عملکرد مدیران مناطق و کارشناسان فروش با توجه به مکانیزم های ایجاد شده در اداره مربوط به بازرگانی

 • Designing and determining the credit mechanism for each region based on the approved policies according to the mechanisms established in the Department of Commerce.

طراحی و تعیین مکانیزم اعتباری برای هر منطقه بر اساس سیاستهای پیش برنده مصوب با توجه به مکانیزم های ایجاد شده در اداره مربوط به بازرگانی

 • Pursuing the implementation of project sales synergy process under the guidance of experts and sales engineering of the company with the aim of increasing added value

پیگیری اجرای فرایند هم افزایی فروش پروژه با هدایت کارشناسان و مهندسی فروش شرکت با هدف افزایش ارزش افزوده

 • Creating the necessary and appropriate organization for the implementation of the approved programs and continuous cooperation in the field of launching and fully exploiting all the planned programs and works.

ایجاد سازمان لازم و منتاسب برای اجرای برنامه های تأئید شده و همکاری مستمر در زمینه راه اندازی و بهره برداری کامل از همه برنامه ها و کار های پیش بینی شده

 • Participation in meetings: associations, unions, professional cooperatives, seminars, scientific and professional courses with the aim of being aware of all events related to the company’s work and increasing the level of knowledge required.

شرکت در جلسات: انجمن ها، اتحادیه ها، تعاونی های حرفه ای، سمینار ها، دوره های علمی و حرفه ای با هدف آگاه بودن از همه رخداد های وابسته به کار شرکت و بالا بردن میزان دانش مورد نیاز

 • Information protection, document control and customer record keeping. Ensuring the effectiveness of the implementation of the customer satisfaction process

حفاظت از اطلاعات، کنترل مستندات و نگهداری سوابق مشتری. حصول اطمینان از اثر بخشی اجرای فرایند رضایت سنجی مشتریان

 • Development and implementation of plans for growth and expansion of new markets using all proven and new methods

توسعه و اجرای برنامه های رشد و گسترش بازار های تازه با استفاده از همه شیوه های تأئید شده و جدید

 • Reaching the comprehensive market of customer orders and performing contractual services for customers

دستیابی به بازار فراگیر سفارش های مشتریان و انجام خدمات پیمانی برای مشتریان

 • Development and implementation of comprehensive marketing and market research programs for the sale of products and services provided by the company’s approved suppliers

توسعه و اجرای برنامه های فراگیر بازاریابی و تحقیقات بازار برای فروش محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت تأمین کنندگان تأئید شده

 • Reviewing the results of customer satisfaction surveys, implementing corrective decisions, solving problems related to dissatisfaction, and improving the results in the next survey period.

بررسی نتایج رضایت سنجی مشتریان، اجرای تصمیمات اصلاحی برطرف کردن مشکلات مربوط به نارضایتی ها و ارتقاء نتایج در دوره بعدی نظر سنجی

 • Attracting new customers and keeping old customers (marketing)

جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم ( بازارداری )

 • Pursuing marketing plans and market research in order to pay attention to customer and market orientation (market orientation), marketing research and market research (market science), finding the target market and segmenting the market and creating an increase in market share (marketing), making suitable and findable mental image for the customer (marketing)

پیگیری جهت تحقق برنامه های بازاریابی و تحقیقات بازار در راستای توجه به تمایل و گرایش به مشتری و بازار ( بازارگرایی )، تحقیقات بازاریابی و بررسی بازارها ( بازارشناسی )، یافتن بازار هدف و بخش بندی بازار و ایجاد افزایش سهم بازار ( بازاریابی )، ساختن تصویر ذهنی مناسب و یافتنی برای مشتری ( بازارسازی )

 

 

 

Human and administrative resources     منابع انسانی و اداری

 

A: planning: برنامه ریزی

 • Identifying the goals and strategies of human resources in line with the organization’s mission and goals

شناسایی اهداف و استراتژی های منابع انسانی در راستای رسالت و اهداف سازمان

 • Designing and updating the organizational structure

طراحی و به روز آوری ساختار سازمانی

 • Forecasting the demand of manpower quantitatively and qualitatively based on the organizational structure

پیش بینی تقاضای نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی بر اساس ساختار سازمانی

 • Studying and understanding the labor market and executive ability of human resources

مطالعه و شناخت بازار کار و توان اجرایی نیروی انسانی

 • Planning and forecasting about attrition, adjustment, recruitment, transfer, appointment, and promotion of workers

برنامه ریزی و پیش بینی در مورد ریزش، تعدیل، جذب، انتقال، انتصاب، و ترفیع کار کنان

 • Cost forecasting and budgeting of human resources

پیش بینی هزینه ها و بودجه بندی منابع انسانی

 

طراحی شغل و کار B: Job and work design

 • Analyze jobs, define job descriptions and develop levels of responsibilities and authority as well as qualification requirements

تجزیه و تحلیل مشاغل، تعریف شرح مشاغل و توسعه سطوح مسئولیت ها و اختیارات و همچنین شرایط احراز

 • Definition of committees and working groups

تعریف کمیته ها و گروه های کاری

 • Designing the career development path, workflow and job enrichment, organizational job evaluation

طراحی مسیر پیشرفت شغلی، گردش کاری و غنی سازی شغلی، ارزشیابی مشاغل سازمانی

 • Providing hardware and software infrastructures and tools to carry out activities

ارائه زیر ساخت ها و ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری جهت انجام فعالیت ها

C: attraction and provision    جذب و تأمین

 

 • Human resource planning

برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی

 • Suggesting an alternative review (overtime/shift work)

پیشنهاد بررسی جایگزین ( اضافه کاری / شیفت کاری )

 • Development of employment policies (temporary, part-time employees, outsourcing, etc.)

توسعه سیاست های استخدامی ( کارکنان موقت، پاره وقت، برون سپاری و …)

 • Recruitment from internal sources (appointments, transfers, promotions)

کارمند یابی از منابع داخلی ( انتصابات، انتقالات، ترفیعات )

 • External (recruitment channels including organizations, universities, etc.)

خارجی ( کانال های جذب شامل سازمان ها، دانشگاه ها و … )

 • Determining and developing general employment conditions, interviews and employment tests

تعیین و توسعه شرایط عمومی استخدام، مصاحبه ها و آزمون های استخدامی

 • Arranging contracts and issuing personnel orders for the company’s employees

تنظیم قرارداد ها و صدور احکام پرسنلی کارکنان شرکت

 • Reviewing records and filing personnel files, creating and updating the human resources database

بررسی سوابق و تشکیل پرونده پرسنلی، ایجاد بروز رسانی بانک اطلاعاتی منابع انسانی

 • Participation in introducing new personnel to the organization and monitoring and evaluation during trial periods

مشارکت در آشنا سازی پرسنل تازه وارد به سازمان و نظارت و ارزیابی در طول دوره های آزمایشی

 

D: Education   آموزش

 • Determining the needs through the analysis of the existing and desired distance and educational goals according to the program and outside the program

تعیین نیازها از طریق تحلیل فاصله موجود و مطلوب و اهداف آموزشی مطابق برنامه و خارج از برنامه

 • Educational planning and development of the organization’s education budget

برنامه ریزی آموزشی و توسعه بودجه آموزش سازمان

 • Evaluation of professors and institutions in charge of conducting training courses

ارزیابی اساتید و موسسات متولی برگزاری دوره های آموزشی

 • Monitoring the implementation of educational courses and commitments

نظارت بر اجرای دوره ها و تعهدات آموزشی

 • Measuring the effectiveness of training courses

اندازه گیری اثر بخشی دوره های آموزشی

 • Assessing the need for holding extracurricular training courses

نیاز سنجی برگزاری دوره های آموزشی خارج از برنامه

 

 

نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد       E: Performance evaluation and management system

 

 • Translating the mission and goals of the organization to the goals of the units and processes

ترجمه مأموریت و اهداف سازمان به اهداف واحد ها و فرایند ها

 • Determining acceptable performance levels at the level of individuals, units and work groups

تعیین سطوح عملکردی قابل پذیرش در سطح افراد، واحد ها و گروه های کاری

 • Determining indicators and evaluation criteria

تعیین شاخص ها و معیار های ارزیابی

 • Performing periodical evaluations and measuring efficiency and effectiveness at the level of individuals, units and work groups

انجام ارزیابی های دوره ای و اندازه گیری کارایی و اثر بخشی در سطح افراد، واحد ها و گروه های کاری

 • Feedback to personnel regarding performance indicators

بازخورد به پرسنل در خصوص شاخص های عملکردی

 • Development of beneficial educational needs from the evaluation system

توسعه نیاز های آموزشی سودمند از نظام ارزیابی

 • Offer compensation, benefits, transfers, appointments, promotions, layoffs or suspensions

پیشنهاد پاداش، مزایا، انتقال، انتصاب، ترفیع، اخراج یا تعلیق

 

 

 

 

 

 

F: Development of a comprehensive compensation system      توسعه نظام جامع جبران خدمت

 

 • Designing and monitoring the good implementation of the salary and direct payment system (fixed, supplementary salary and performance payment system)

طراحی و نظارت بر حسن اجرای نظام حقوق و پرداخت مستقیم ( حقوق و دستمزد ثابت، تکمیلی و نظام پرداخت عملکردی )

 • Design and performance on the good implementation of salary and indirect payment system including benefits and services (types of insurance, medical and welfare services)

طراحی و عملکرد بر حسن اجرای نظام حقوق و پرداخت غیر مستقیم شامل مزایا و خدمات ( انواع بیمه، خدمات درمانی و رفاهی )

 

 

G: Support and continuous improvement        حمایت، پشتیبانی و بهبود مستمر   

 

 • Informing human resources and providing clear and reasonable policies

اطلاع رسانی منابع انسانی و ارائه خط و مشی های شفاف و معقول

 • Implementing motivational programs and measuring job satisfaction

اجرای برنامه های انگیزشی و سنجش رضایت شغلی

 • Planning and holding ceremonies, seminars and special meetings

برنامه ریزی و برگزاری مراسم، سمینار ها و نشست های ویژه

 • Design and implementation of participation system and suggestion system

طراحی و اجرای نظام مشارکت و نظام پیشنهادات

 • Planning and implementation of plans for problem solving and improvement of human resources processes, as well as conducting research in the field of human resources with the help of universities and specialized institutions

برنامه ریزی و اجرای طرح های عارضه یابی و بهبود فرایند های منابع انسانی و همچنین اجرای تحقیقات در حوزه منابع انسانی با کمک دانشگاه ها و موسسات تخصصی

 • Planning and implementing projects related to and learning human resources, including research activities, articles, books, participation in conferences, workshops and seminars, etc.

برنامه ریزی و اجرای طرح های مرتبط با  و یادگیری منابع انسانی از جمله فعالیت های تحقیقاتی، مقالات، کتب، شرکت در کنفرانس ها، کارگاه ها و سمینار ها و …

 • Participation in the design and deployment of human resources software

مشارکت در طراحی و استقرار نرم افزار های حوزه منابع انسانی

 

 

 

H: Development and deployment of various quality, safety and health and environmental management systems with the coordination of the management representative

توسعه و استقرار انواع سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی با هماهنگی نماینده مدیریت

 

 • Formation of specialized working groups in order to establish and deepen management systems

تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور استقرار و تعمیق سیستم های مدیریت

 • Creating, modifying and revising the documents and instructions required by the processes

ایجاد، اصلاح و بازنگری مستندات و دستور العمل های مورد نیاز فرایندها

 • Follow-up of records based on documents

پیگیری ثبت رکورد ها بر اساس مستندات

 • Creating and completing the network for recording records in the form of software

ایجاد و تکمیل شبکه جهت ثبت رکورد ها در قالب نرم افزار

 • Training and implementation of systems internal audit process

آموزش و اجرای فرآیند ممیزی داخلی سیستم ها

 • Organizing management review meetings and reporting points that can be improved in the company and providing executive solutions

تشکیل جلسات بازنگری مدیریت و گزارش نکات قابل بهبود شرکت و اراه راهکار های اجرایی

 • Follow-up of external audits until the issuance and registration of relevant certificates

پیگیری انجام ممیزی خارجی تا صدور و ثبت گواهی نامه های مربوطه

 • Monitoring and ensuring the effectiveness of current management systems in the organization and compliance with standards requirements

نظارت و حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم های مدیرتی جاری در سازمان و رعایت الزامات استانداردها

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Organizational Structureساختار سازمانی

 

 • Holding meetings to review and revise the organizational structure

تشکیل جلسات بررسی و بازنگری ساختار سازمانی

 • Development and updating and following up on the approval of the organizational structure

توسعه و بروز رسانی و پیگیری تصویب ساختار سازمانی

 • Development of missions and description of duties of units

توسعه ماموریت ها و شرح وظایف واحد ها

 • Full responsibility for supervising the implementation of the structure and supervising the recruitment and issuance of orders in the form of the approved structure

مسئولیت کامل نظارت بر اجرای ساختار و نظارت بر استخدام و صدور احکام در قالب ساختار مصوب

 • Preparation of periodic reports on how the structure is implemented

تهیه گزارشات ادواری از نحوه اجرای ساختار

 

 

J: Preparation of reports        تهیه گزارشات

 

 • Preparation of strategic planning reports (market research reports, strategic planning document and operational plans)

تهیه گزارشات حوزه برنامه ریزی راهبردی ( گزارشات مطالاعات بازار، سند برنامه ریزی استراتژیک و برنامه های عملیاتی )

 • Preparation of internal audit reports

تهیه گزارشات ممیزی داخلی

 • Preparation of reports on the elimination of external audit non-conformities

تهیه  گزارشات رفع عدم  انطباق های ممیزی خارجی

 • Preparation of board reports

تهیه گزارشات هیئت مدیره

 • Preparation of management reports requested by the senior manager

تهیه گزارشات مدیریتی مورد درخواست مدیر ارشد

 • Preparing periodical reports of the company’s performance to be presented in the board of directors’ meetings

تهیه گزارشات ادواری از عملکرد شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره

 

 

K: Information Technology      فناوری اطلاعات

 

 • Participation in the planning and deployment of the mechanized information management system

مشارکت در طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت اطلاعات مکانیزه

 • Development of the organization’s information and communication technology policy and comprehensive plan

توسعه خط مشی و طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

 • Supervising the affairs of ITC regarding software, hardware and network

نظارت بر امور حوزه ITC در خصوص نرم افزار، سخت افزار و شبکه

 • Management control of existing networks and monitoring maintenance operations and access permissions in the network environment

کنترل راهبری شبکه های موجود و نظارت بر عملیات نگهداری و مجوزهای دسترسی در محیط شبکه

 • Providing and upgrading hardware and network infrastructures

تهیه و ارتقای زیر ساخت های سخت افزاری و شبکه

 • Checking and determining the hardware, software, and networks required by different units

بررسی و تعیین سخت افزارها، نرم افزار ها، و شبکه های مورد نیاز واحد های مختلف

 • Supervision and management of hardware maintenance and repairs

نظارت و مدیریت بر نگهداری و تعمییرات سخت افزار ها

 • Identifying and analyzing risk and planning about possible risks in the field of information technology

شناسایی و تحلیل ریسک و برنامه ریزی در مورد خطرات احتمالی در حوزه فناوری اطلاعات

 • Participation in the design and establishment of the website and the creation of the portal and the optimization of the web information network

مشارکت در طراحی و استقرار وب سایت و ایجاد پورتال و  و بهینه سازی شبکه اطلاع رسانی تحت وب

 

 

 

 

 

 

 

 

L: Attend meetings      شرکت در جلسات

 

 • Holding the appointment committee as the secretary of the committee

برگزاری کمیته انتصابات به عنوان دبیر کمیته

 • Participation in education policy committee meetings

شرکت در جلسات کمیته سیاستگذاری آموزش

 • Participation in the meetings of the systems and methods committee

شرکت در جلسات کمیته سیستم ها و روش ها

 • Attending internal and external audit meetings and systems improvement

حضور در جلسات ممیزی داخلی و خارجی و بهبود سیستم ها

 • Attending strategic planning meetings and monitoring performance indicators

حضور در جلسات برنامه ریزی استراتژیک و پایش شاخص های عملکردی

 • Attending other case meetings

حضور در سایر جلسات موردی دیگر

 

 

M: Other general skills       سایر مهارت های عمومی

 

 • Preparation of routine and case reports in the field of human resources and administration

تهیه گزارش های روتین و همچنین موردی در حوزه منابع انسانی و اداری

 • Development of procedures, regulations and instructions in the field of human resources based on the policy determined by the board of directors in each of the sub-processes of human resources.

توسعه رویه ها، مقررات و دستور العمل های حوزه منابع انسانی بر اساس خط مشی تعیین شده توسط هیات مدیره در هر یک از زیر فرایند های منابع انسانی

 • Creating necessary coordination and planning in relation to the duties and responsibilities of the parts under supervision and coordination with other units of the company

ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی های لازم در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای قسمت های تحت نظارت و هماهنگی با سایر واحد های شرکت

 • Ensuring the performance of the employees of the areas under supervision

حصول اطمینان از عملکرد کارکنان قسمت های تحت سرپرستی

 

 • Planning, organizing, directing, monitoring, controlling and creating the necessary coordination in the activities and actions of your unit, including human and administrative resources, HES, ICT

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، کنترل و ایجاد هماهنگی های لازم در فعالیت ها و اقدامات واحد خود از جمله منابع انسانی و اداری، HES، ICT

 • Planning and carrying out the necessary measures for optimal use of the resources and facilities of the unit under supervision

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای استفاده مطلوب از منابع و امکانات واحد تحت نظارت

 • Taking the necessary measures in order to create a suitable work environment in order to encourage people to work, to create the role of creativity and initiative in employees

انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد محیط مناسب کار در جهت ترغیب افراد به کار، ایجاد نقش خلاقیت و ابتکار در کارکنان

 • Continuous review of administrative methods, doing things and improving them in order to increase productivity in work

بررسی مستمر روشهای اداری، انجام امور و بهبود آنها در جهت بالا رفتن بهره وری در کارها

 • Controlling and monitoring the weekly operation report and final approval and sending to the CEO

کنترل و نظارت بر گزارش عملیات هفتگی و تأئید نهایی و ارسال مدیر عامل