بسته شماره هفت (فروش تضمینی محصولات و خدمات)

امکانات بسته
- تحلیل مجموعه از طریق جدولSWOT
- ارائه مشاوره های فروش
- تکمیل نمودن ملزومات فروش
- تضمین افزایش میزان فروش